GREENVCi Kraft Paper

VCI KRAFT PAPER-กระดาษคราฟท์กันสนิม

Type-of-VCI-Kraft-Paper
Type-of-VCI-Kraft-Paper

แบบที่#1-กระดาษคราฟท์กันสนิม ( Non-Laminated VCI Kraft Paper)

โครงสร้าง:

กระดาษคราฟท์ความหนา 80แกรม
เคลือบสารป้องกันสนิมทั้งสองด้าน

VCI Krat Paper for Auto Parts
VCI Krat Paper for Auto Parts

การใช้งาน:

ใช้ห่อหุ้มชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม หรือใช้ทำหน้าปล่อยสาร(Emitter) โดยการวางแผ่นกระดาษในภาชนะปิด เช่นวางในถุงพลาสติกหรือวางในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด
เพื่อให้สารจากตัวกระดาษฟุ้งกระจาย อบอวลอยู่ภายในภาชนะที่ปิดสนิทเหล่านั้น

Continue reading “GREENVCi Kraft Paper”